اسامی اعضای شبکه دانشگاهی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی شعب منتخب

دانشگاه پیام نور شعب منتخب

دانشگاه جامع علمي- كاربردي شعب منتخب
دانشگاه اروميه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه ايلام
دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
دانشگاه تبريز
دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه تفرش
دانشگاه تهران
دانشگاه حضرت معصومه
دانشگاه خليج فارس
دانشگاه رازي
دانشگاه زابل
دانشگاه زنجان
دانشگاه سمنان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه شهيد چمران
دانشگاه شهيد مطهري
دانشگاه شيراز
دانشگاه صنعت نفت                               (وابسته به وزارت نفت)
دانشگاه صنعتی جندي شاپور
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي شيراز
دانشگاه علامه طباطبايي
دانشگاه غیر انتفاعی - غیر دولتی عدالت
دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي شمال
دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي شهيد اشرفي اصفهاني
دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي شيخ بهائي
دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي علم و فرهنگ   (موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي سابق)
دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي علوم و فنون مازندران
دانشگاه فناوری های نوین آمل
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه كردستان
دانشگاه گيلان
دانشگاه لرستان
دانشگاه محقق اردبيلي
دانشگاه ياسوج
دانشگاه يزد
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
سازمان مديريت صنعتي                    (وابسته به سازمان مديريت صنعتي)
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی پارسیان- قزوین
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیردولتی - مجازی ایرانیان
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیردولتی ابرار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیردولتی جویندگان علم
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیردولتی فاران
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیردولتی معماری و هنر پارس
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیردولتی هرمزان بیرجند
موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی سفیر دانش
موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی کادوس
موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی میزان
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اديب مازندران (خزر ساري سابق)
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اديبان – شهر گرمسار
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي اردبيل
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ارس
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي البرز
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي انديشه
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي انرژی
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ايوانكي- شهر ايوانكي
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آبا - آبيك قزوين
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آرين- شهر شيراز
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آمل- شهر آمل
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي آيندگان- شهر تنكابن
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بابل
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بعثت- شهر كرمان
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بهار- شهر مشهد
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پارس
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي پژوهش صنايع ايران
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جابربن حيان
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي جندي شاپور- اهواز
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي چالوس
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي حکیم توس مشهد
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خراسان
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خزر- محمود آباد
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي خواجوي كرماني- شهر كرمان
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي راهيان نور- شهر ساري
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رايانه اي
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي سينا- شهر كاشان
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شاهرود
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علم و فن
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علمي – كاربردي هتلداري و جهانگردي
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي علوم و فنون سپاهان
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فارابی
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فخر رازی- ساوه
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي فردوس
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مازيار- رويان نور
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مجازي نور طوبي- شهر تهران
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مطهر- شهر مشهد
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي معصوميه- شهر قم
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ارس
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مولانا- آبيك قزوين
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مولوي
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مولوي- ايوانكي
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهر اراك
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي بین المللی اروند
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي مهرگان – محلات
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ميرداماد
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي ميرعماد- قزوين
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نهاوند
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نيما
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)