برای محل کار خود نیاز به مدرک دارید؟

بنا بر تخصصی که دارید ،مدرک معادل بگیرید ( قانونی و معتبر- با استعلام -قابل ترجمه)

دیپلم-فوق دیپلم-لیسانس-فوق لیسانس-دکتری-فوق دکتری