لیست کلیه هزینه های خدمات ما

 

مدارک تحصیلی معادل و در سطح مقاطع تحصیلی

مدرک در سطح کاردانی با ریز نمرات و استعلام: شهریه 2 میلیون تومان / مدت زمان تحویل یک هفته

مدرک در سطح کارشناسی با ریز نمرات و استعلام: قیمت 4 میلیون تومان/ مدت زمان تحویل یک هفته

مدرک در سطح کارشناسی ارشد با ریز نمرات و استعلام: قیمت 6 میلیون تومان/ مدت زمان تحویل یک هفته

مدرک در سطح دکتری با ریز نمرات و استعلام: قیمت 8 میلیون تومان/ مدت زمان تحویل یک هفته

 

مدارک تحصیلی رسمی مورد تایید وزارت علوم

مقطع تحصیلی کاردانی با ریز نمرات و استعلام: شهریه 4 میلیون تومان    / مدت زمان تحویل 2 هفته

مقطع تحصیلی کارشناسی با ریز نمرات و استعلام: شهریه 8 میلیون تومان    / مدت زمان تحویل 2 هفته

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با ریز نمرات و استعلام: شهریه 12 میلیون تومان    / مدت زمان تحویل 3 هفته

مقطع تحصیلی دکتری با ریز نمرات و استعلام: شهریه 20 میلیون تومان    / مدت زمان تحویل 4 هفته

 

تذکر: برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه الزامی است که هزینه آن جدا گانه اخذ می شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد یک میلیون تومان

 پایان نامه دکتری دو میلیون تومان 

تذکر: برای دوره کارشناسی ارشد یک مقاله و برای دکتری 2 مقاله الزامی می باشد. که هزینه هر مقاله یک میلیون تومان می باشد.